Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelig del 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og expotape i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. 

1. Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for expotape i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. 
1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af expotape. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når expotape har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 

2. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms. 
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 
2.2.1. Har kunden anmodet expotape om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er expotape berettiget til at få dette arbejde betalt. 
2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er expotape berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 
2.2.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Expotape forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er expotape berettiget til at kræve betaling for: 
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet expotape, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. 
2.3.2. Ekstra arbejde som følge af at kunden ønsker flere korrekturer end aftalt i tilbuddet. 
2.4. Alle priser er beregnet for levering fra expotapes adresse. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. 
2.5. Ønsker kunden, og påtager expotape sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er expotapes, betaler kunden vederlag herfor ud over den aftalte pris. 

3. Levering 
3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når expotapes arbejde er færdigt. 
3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller kundens handling eller undladelse, har expotape ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. 
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af expotapes leveringsforpligtelser fordyres for expotape, er expotape dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde expotape ved betaling af den af expotape beregnede merpris. 
3.3. Leveringsstedet er expotapes adresse. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for kundens regning, jf. pkt. 2.4., og risiko.
Expotape er forpligtet til på kundens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4., at tegne ønsket transportforsikring. 

4. Betaling
4.1. Der betales kontant ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen. Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende morarentesats. 
4.2. Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger. Hvis kundens betalingsevne efter expo- tapes opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er expotape berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen. 
4.3. Kunden er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af expotape. 
4.4. Manglende overholdelse af expotapes betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der beret- tiger expotape til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v. 
5.1.
Expotapes skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører expo- tape og må ikke uden expotapes godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad expotape har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. kliché, sleeve, stanse-, præge eller svejseværktøj er expotapes ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3. Varerne forbliver expotapes ejendom, indtil samtlige beløb, herunder omkostninger til levering, forsendelse og forsikring, vedrørende varerne er betalt. Indtil dette er sket, er kunden ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde at råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforbeholdet. 

6. Forsinkelse
6.1. Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. 

7. Mangler
7.1. Expotape har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. 
7.2. Mindre afvigelse fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. 
7.3. Expotape har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor tape eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end expotape, har expotape ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser. 
7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Expotape er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 
7.5. Såfremt kunden selv tilvejebringer tape eller andet til leverancen, hæfter expotape ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. 

8. Ansvar
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har expotape intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed som expotape ikke er herre over, såsom brand, vandskader, natur- katastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation. 
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 
8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter expotape ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4. 
8.4. Expotape er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Expotape er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. Expotape er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra expotapes side er handlet med grov uagtsomhed. Expotape hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at expotape i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for expotapes ansvar, er kunden pligtig til at holde expotape skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. 
8.5. Expotape har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager expotape sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden expotape skadesløs for et sådant ansvar. 
8.6. Expotape har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er expotapes, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder expotape har udført. Expotape er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af expotape eller expotapes folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. 

9. Underleverandører
9.1. Expotape er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

10. Returvarer
10.1. Expotape tager kun varer retur efter forudgående skriftlig aftale. Expotape modregner et returgebyr på 20% af købesummen, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
10.2. Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres ubeskadiget hos expotape i original emballage. 
10.3. Returomkostninger afholdes af kunden.
10.4. Specialfremstillede varer som tape med tryk og andre kundespecifikt fremstillede varer tages ikke retur. 

11. Købeloven
11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole, ved expotapes hjemting i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Den internationale købelov finder ikke anvendelse. 

Har du nogensinde tænkt over, hvor mange touchpoints, din kunde har med din virksomhed?

Én af dem kan være meterlang reklame og passe ekstra godt på dine pakker.